Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.market-fachowiec.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

a) Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość zakupu produktów przez internet, dostępny pod adresem www.market-fachowiec.pl;

b) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin;

c) Rzecz – towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny;

d) Sprzedający – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

e) Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający rzeczy  jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy.

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4, nr NIP: 543-10-02-087 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125901(dalej zwaną Sprzedającym)
 2. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży rzeczy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego www.market-fachowiec.pl
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do rzeczy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C., ale zaproszenie do zawarcia umowy (art.71 K.C.).
 5. Zdjęcia rzeczy zawarte na stronie www.market-fachowiec.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich wzorów i mają charakter przykładowy.
 6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych wraz ze wskazaniem numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym Sprzedający będzie mógł skontaktować się z Klientem.

 

§2.  Zasady korzystania ze Sklepu www.market-fachowiec.pl

 1. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu www.market-fachowiec.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 
 2. Klientem może być wyłącznie:pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu oraz do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Informacja o dostępnościrzeczy i przewidywanym czasie oczekiwania na konkretny wzór znajduje się na stronie internetowej www.market-fachowiec.pl
 5. W celu korzystaniaze sklepu internetowego Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 10,0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 4,0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 39,0 lub Opera w wersji nie starszej niż 26,0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5,7,1 włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 800x600 pikseli.

 

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia na rzeczydostępne w Sklepie Internetowym składane  są  poprzez Formularz Zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacje podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych lub niewypełnienia wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówienia, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 3. Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówień na stronie internetowej Sprzedającego jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 4. Składanie zamówień drogę telefoniczną na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.market-fachowiec.pl jest możliwe w następujących dniach:

- od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 18.00

- w soboty: od godziny 7.00 do 15.00

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, oraz w dni wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym. 
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie SklepuInternetowego, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki rzeczy oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, a następnie dodanie rzeczydo koszyka, wybór opcji dostawy i jej kosztów i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.
 3. Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta przyciskiem „Zatwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub drogą telefoniczną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” wraz ze: szczegółowym opisem zamówionych rzeczy, terminem realizacji dostawy poszczególnych towarów oraz wartością  zamówionych rzeczy i kosztem przesyłki (potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną), łącznej cenie do zapłaty. W przypadku, gdy terminy realizacji dostaw poszczególnych rzeczy są różne, po otrzymaniu informacji „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, Klient ma prawo dokonać modyfikacji swojego zamówienia i zobowiązany jest poinformować Sprzedającego, czy wysyłka towarów ma nastąpić dopiero po realizacji wszystkich zamówionych przez niego rzeczy, czy też jednostkowo, w terminach określonych przez Sprzedającego w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”. Po otrzymaniu ww. informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klientarzeczy. W tym momencie kwota łącznej ceny do zapłatypodana przez Sprzedającego wiąże obie strony umowy.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”. Rezygnacja z zamówienia powinna nastąpić przez wysłanie do Sprzedającego oświadczenia woli w tym zakresie drogą elektroniczną na adres sklep@market-fachowiec.pl lub przez telefoniczną informację na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.market-fachowiec.pl.

 

 §4 Płatności i ceny

 1. Ceny rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich, i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają w sobie kosztówdostawy. Kosztydostawy  rzeczy zgodne są z cennikiem przewoźnika wybranego przez Klienta przy wypełnianiu formularza zamówień w przypadku zamówień elektronicznych i ujawniana jest po kliknięciu przez Klienta w formularzu zamówień na opcję dostawa i jej koszty. W przypadku zamówienia  telefonicznego, o kosztach dostawy Klient jest informowany po złożeniu zamówienia.
 2. Klient ma prawo wybrać następujący sposób płatności za zamówione rzeczy:

- gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

- gotówką, w momencie odbioru osobistego towaru w Sklepie Market Budowlany Fachowiec w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 3,

- przelewem bankowym przed dostawą-przedpłata.

- przelewem bankowym- w przypadku rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem – za pośrednictwem Dotpay.pl

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, brak płatności na rachunku Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia „potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, spowoduje anulowanie zamówienia. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w terminie 7 dni od daty realizacji zamówienia określonej w "potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji". W przypadku nieodebrania zamówionych towarów w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane.
 2. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

Bank PKO Bank PolskiNumer rachunku: 33 1020 1332 0000 1402 0835 7313

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie ma wpływu na ceny rzeczy przy  zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie jakichkolwiek zmian, o których mowa powyżej.

 

§5 Realizacja 

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daty:

a) wpływu środków pieniężnychna rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku wybrania opcji przedpłaty 

b) w przypadku wyboru płatności kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – przekazaniaSprzedającemu przez Dotpay.pl informacji o dokonaniu zapłaty przez Kupującego poprzez stosowny komunikat serwisu

c) dostępności Towaru określonej w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji” nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Koszt dostarczenia rzeczyponosi Klient. Koszt ten jest doliczany do ceny zamówionychrzeczy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i 4.
 2. Rzeczy są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:

- firmy przewozowej Siódemka

- poczty polskiej

zgodnie z warunkami oferowanymi przez przewoźników (cennikami przewoźników).

 1. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. 
 2. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) według wyboru Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji wyboru w formularzu zamówień.
 3. Sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad.
 4. Wraz z przesyłką, Klient otrzymuje od Sprzedającego pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.

 

§6 Uprawnienia Klienta

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedającemu, w terminie 14 dni od daty  objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która

a) obejmuje rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 2. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatnościotrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwracane przez Klienta rzeczy powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób, odpowiadający rodzajowi rzeczy, zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Rzeczy powinny być zwrócone wraz z akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy sprzedaży na adres Sprzedającego określony w § 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).
 5. Sprzedający zwraca płatności Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu.
 6. Zwrot przez Sprzedającegopłatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi  się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.

 

 §7 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia  reklamacji. 
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres wskazany w  §1 pkt. 1 niniejszego regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: sklep@market-fachowiec.pl 
 3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny, dowód zakupu lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku ich braku, Sprzedającydopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym umowy, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumentów celem polubownego rozstrzygnięcia sporu. 

 

 §8 Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:

  Administratorem danych osobowych klientów Marketu Fachowiec oraz sklepu internetowego Market Fachowiec jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Hajnówce przy ul. Łowczej 4.

  Kontakt z inspektorem Danych – drogą mailową: iod@puk-hajnowka.pl, bądź telefoniczną pod nr. Tel. 856822357 nr. Wew. 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji realizacji umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych, przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. 

  Odbiorcami danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, inni odbiorcy danych np. kurierzy, banki, kancelarie prawne.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – 6 lat, oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Klient ma prawo do dostępu, sprostowania (poprawienia),usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji umowy kupna-sprzedaży.

 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

Formularz odstąpienia od umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl