Regulamin Karty Rabatowej

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Rabatowej wystawionej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Market Fachowiec.

 

Karta Rabatowa daje prawo do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w Markecie Fachowiec, 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 3.

1.             Wystawcą Karty Rabatowej jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce, przy ul. Łowczej 4.

2.             Do otrzymania Karty Rabatowej upoważniona jest osoba fizyczna, dokonująca zakupu w charakterze konsumenta (w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny), która przedstawi faktury, paragony imienne lub kopie tych paragonów, potwierdzające zakup towarów w Markecie Fachowiec na łączną kwotę co najmniej 300 zł.

3.             Karta Rabatowa uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości:

3% - przy wyrażeniu chęci uczestnictwa w programie, a co za tym idzie, wypełnieniu formularza oraz dokonaniu zakupów co najmniej na kwotę 300 zł

5% - po dokonaniu zakupów co najmniej na kwotę 5.000 zł

8% - po dokonaniu zakupów co najmniej na kwotę 10.000 zł

Kwoty z poszczególnych progów rabatowych są sumowane.

4.             Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.             Warunkiem otrzymania Karty Rabatowej jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.

6.             Formularz zgłoszeniowy

1)             Formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony przez pracownika Marketu, w którym zostaje złożony.

2)             Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient:

·      wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawartych w formularzu danych osobowych stosownie do informacji zawartych w formularzu;

·      potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.

3)             Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy, klient wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub SMS-em). Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4)             Każdy klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z Karty Rabatowej.

5)             Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z programem Karty Rabatowej.

7.             Karta Rabatowa jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.

8.             Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Rabatową jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Rabatowej nie może być cedowane na inną osobę.

9.             Karta Rabatowa zostanie wysłana pocztą na adres podany w formularzu.

10.         Rabat udzielany na Karcie Rabatowej, nie łączy się z innymi promocjami.

11.         Istnieje niewielka ilość artykułów, dostępna w Markecie Fachowiec, przy których zakupie nie przysługuje żadna zniżka. Informacje o tych artykułach dostępne są w siedzibie Marketu Fachowiec.

12.         Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Rabatowej, użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę sprzedawcy przed nabyciem towaru.

13.         Realizacja rabatu następuje po przekazaniu Karty Rabatowej sprzedawcy, przed dokonaniem transakcji.

14.         Informacje o Markecie Fachowiec oraz przywilejach wynikających z posiadania Karty Rabatowej jest dostępna na stronie www.market-fachowiec.pl

15.         Za udzielenie rabatu niezgodne z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

16.         Klient może posiadać tylko jedną Kartę Rabatową.

17.         Użytkownik Karty Rabatowej może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w czasie posługiwania się nią.

18.         W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Rabatowej jej właściciel powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości do Marketu Fachowiec celem wystawienia duplikatu.

19.         Karta Rabatowa jest ważna bezterminowo.

20.         Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu jest udostępniona w siedzibie Marketu Fachowiec oraz na stronie www.market-fachowiec.pl.

21.         Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2024 r.

22.         Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.market-fachowiec.pl