Polityka prywatności

Administratorem twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.  z siedzibą w Hajnówce, ul.  Łowcza 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125901, numer NIP: 543-10-02-087, REGON: 050332909 prowadząca sklep internetowy umieszczony pod adresem www.market-fachowiec.pl

I.        Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną w naszej firmie za ochronę danych osobowych. Możesz się z nią skontaktować w następujący sposób:

-               adres e-mail: iod@puk-hajnowka.pl

-               adres pocztowy: PUK Sp. zo.o. ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka

II.     Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji oraz w trakcie dokonywania przez Ciebie transakcji w naszym sklepie internetowym.

III.   Twoje dane, które przetwarzamy, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, to:

- imię i nazwisko/nazwa firmy

- nr NIP w przypadku firmy

- adres

- email

- nr telefonu

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli  ich nam nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu internetowego.

IV.   Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonywania umów zawieranych z Tobą, w tym do:

-               rejestracji i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia prawidłowej obsługi transakcji, a także rozwiązywania problemów technicznych;

-               umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, dokonywania transakcji;

-               obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie złożona;

-               obsługi zgłoszeń, informacji, emaili, które do nas kierujesz;

-               kontaktu  w celach związanych ze świadczeniem usług,

-               celów podatkowych i rachunkowych.

V.      Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu:

-                 monitorowania Twojej aktywności w naszym sklepie internetowym, obejmującej m.in.wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert  itp.

-                 dopasowywania reklam do przeglądanych przez Ciebie treści,

-                 dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach  naszego sklepu,

-                 organizacji programów lojalnościowych lub akcji promocyjnych,

-                 prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów znajdujących się w naszej ofercie

-                 zapewnienia prawidłowej obsługi usług płatniczych,

-                 zapewniania bezpieczeństwa usług, które świadczymy naszym klientom drogą elektroniczną, 

-                 przeprowadzania analiz statystycznych lub analiz pod kątem np. funkcjonalności naszego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania twoich zainteresowań lub potrzeb,

-                 obsługi Twoich żądań i zapytań, jeżeli nie są one związane wprost z wykonywaniem umów;

-                 archiwizacji i możliwości spełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO

VI.   W przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.

VII. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, masz prawo wycofać ją w każdym momencie, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

VIII.                     Masz prawo do:

a)             dostępu do swoich danych,

b)            sprostowania swoich danych,  jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)             usunięcia swoich danych, jeżeli:

-               uważasz, że twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

-               cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,

-               zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

-               twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

-               dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

-               dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

d)            ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli:

-               zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia przetwarzania  danych na okres,który pozwoli nam sprawdzić ich prawidłowość,

-               dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, żeby zostały usunięte,

-               dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być niezbędne dla Ciebie  do obrony lub dochodzenia roszczeń,

-               wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy po naszej stronie istnieją prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)             przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub zawartej pomiędzy nami umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,

f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

g)             wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli:

-               przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś,

-              dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego  celu.

IX.   Informujemy, że przed realizacją powyższych uprawnień będziemy musieli upewnić się, że jesteś osobą, której dane przetwarzamy, a więc będziemy musili Cię zidentyfikować.

X.      Twoje dane osobowe udostępniamy:

- podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczenia usług, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi audytowe, księgowe, prawnicze,  wspomagają obsługę użytkowników naszego sklepu internetowego, współpracują w ramach kampanii marketingowych, a także przewoźnikom wybranym przez Ciebie,

- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami,

XI.   Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XII. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej pomiędzy nami umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

- dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości),

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

XIII.                     Twoje dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji umowy.

XIV.                      Twoje dane osobowe przechowujemy również dla celów marketingu bezpośredniego (jeżeli wyraziłeś zgodę na wykonywanie przez nas takich czynności) do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

XV. Jeżeli wziąłeś udział w programie lojalnościowym, lub akcji promocyjnej – możemy przetwarzać Twoje dane przez czas  trwania programu lojalnościowego lub akcji promocyjnej oraz przez okres niezbędny do rozliczenia i wręczania nagród.

XVI.                      W celu zachowania zasady rozliczalności (możliwości udowodnienia przez nas przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych), możemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do ich zachowania, a także dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli spełnienia tych wymagań przez organy publiczne.

XVII.                   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany ( w tym profilowanie).  (takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.)

XVIII.                 Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezezsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).