Regulamin reklamacji

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

ZŁOŻONYCH PRZEZ KONSUMENTÓW W MARKET FACHOWIEC 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin dotyczy rozpatrywania roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji na towar zakupiony w MARKET FACHOWIEC (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka), powstałych wyłącznie z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. 

§ 2 

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu dostarczenia towaru do PUK sp. z o.o.. 

§ 3

Reklamowane produkty dostarczane są do Działu Reklamacji, który mieści się w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 3 17-200 Hajnówka Market Fachowiec

 § 4

1. Przed zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien: 

- w sposób jasny i czytelny wypełnić wszystkie pola formularza protokołu reklamacyjnego, który może pobrać ze strony: http://www.market-fachowiec.pl  lub uzyskać w sklepie stacjonarnym w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 3 17-200 Hajnówka Market Fachowiec

- dołączyć do reklamowanego towaru wypełniony prawidłowo protokół reklamacyjny lub przesłać go na adres elektroniczny: reklamacje-online@market-fachowiec.pl

- załączyć do reklamowanego towaru prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez Kupującego kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu,

- załączyć do reklamowanego towaru, o ile to możliwe, zdjęcia testowe potwierdzające jego wadliwość, 

- wyczyścić towary zabrudzone przez siebie celem umożliwienia PUK Sp. z o.o. szybkiego i prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,

2. Po złożeniu reklamacji, Kupujący powinien uzyskać w  Dziale Reklamacji lub w sklepie  nadany numer reklamacji. 

 § 5

Dział Reklamacji każdorazowo sprawdza dostarczone, reklamowane towary z danymi zawartymi w protokole reklamacyjnym, o którym mowa w § 4. 

 

§ 6 

Dział Reklamacji każdorazowo testuje nadesłany towar w celu potwierdzenia zasadności zgłaszanej wady. 

§ 7 

1. Reklamacji podlegają tylko takie wady towarów, które tkwiły w sprzedanej rzeczy w chwili jej sprzedaży.

2. Reklamacji nie podlegają w szczególności: 

- towary zakupione u innego dostawcy, niż PUK Sp. z o.o.,

- towary, których dowód zakupu i karta gwarancyjna nie są tożsame, 

- towary, dla których okres gwarancji minął,

- towary uszkodzone mechanicznie, zawilgocone, narażone na działanie środków chemicznych, 

- towary lub ich części zużyte lub zniszczone w wyniku normalnej eksploatacji towarów, zgodnej z instrukcją obsługi ( np. zarysowania obudowy, naturalne zużycie baterii),

- towary eksploatowane w sposób nieprawidłowy, w wyniku czego dokonano ich zanieczyszczenia, niewłaściwej instalacji (niezgodnie z instrukcją obsługi),

- towary, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem,

§ 8

1. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedzialności za powstałą w towarze wadę, Kupujący jest informowany o uznaniu reklamacji za niezasadną w terminie określonym w § 3 niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku możliwości naprawy wady występujacej w towarze, dla którego uznano reklamację  za niezasadną, Kupujący ma prawo zlecić PUK Sp. z o.o. lub producentowi towaru odpłatną naprawę występującej usterki. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia zlecenia wykonania odpłatnej naprawy wady oraz do zapłaty wynikających z naprawy kosztów w wysokości określonej przez PUK Sp. z o.o. lub przez producenta.

§ 9

PUK Sp. z o.o. nie przyjmuje paczek wysyłanych za pobraniem. 

 § 10 

Kupujący zobowiązany jest odebrać naprawiony towar, w terminie 14 dni od daty poinformowania go o naprawie towaru. 

§11

W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji należy skontaktować się z Działem Reklamacji pod nr tel.: 607587134 e-mail: reklamacje-online@market-fachowiec.pl

§12

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.